Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     V rokoch 1939-1941 bolo územie Strážovskej vrchoviny geologicky zmapované profesorom Andrusovom. Túto fázu môžeme považovať za začiatok zviditeľnenia kvalitných ložísk dolomitov.

Jednými z najkvalitnejších dolomitov boli práve ložiská v okolí mesta Rajec. Tieto ložiská sú budované dolomitmi chočského príkrovu hronika a sú zaradené do stredného až vrchného triasu.

V priebehu rokov 1956 – 1957 bol zrealizovaný veľmi podrobný a kvalitný geologický prieskum v okolí Šuje, ktorý potvrdil výnimočnú kvalitu ložiska s vysokou homogenitou horniny.


V náväznosti na prieskum bolo vyčlenené chránené ložiskové územie a následne sa začala plynulá ťažba mestom Rajec.

Od roku 1957 prešiel lom pod správu národného podniku STAVOHMOTY.

Postupným vývojom prevzal ťažbu štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, ktorý pokračoval v ťažbe až do roku 1992, kedy postupnými etapami privatizácie postúpil pod hlavičku dnešnej akciovej spoločnosti DOLKAM ŠUJA.
 


 
Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.