Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     Technická špecifikácia výrobku č. 1/DOL

 1. Názov výrobku: Dolomit nekalcinovaný 0/2 mm


 2. Výrobca: DOLKAM Šuja akciová spoločnosť


 3. Lokalita ťažby: Lom DOLKAM Šuja a.s. pri Rajci, okres Žilina


 4. Charakteristika a použitie výrobku: materiál separovaný z drvenej a mletej suroviny, ktorou je vyťažené dolomitické kamenivo – podvojný uhličitan horečnato-vápenatý s obsahom MgCO3 cca 44% a CaCO3 cca 55%.
  Používa sa v sklárskom priemysle, vo výrobe jemnej keramiky, keramických dlažieb a obkladov. Je vhodný ako hnojivo a využíva sa aj na rekultiváciu kyslých pôd v poľnohospodárstve i lesnom hospodárstve. V stavebníctve sa využíva ako jedna zo zložiek na výrobu mált a maltových zmesí.


 5. Technická špecifikácia:

  5.1 Chemické zloženie

  Zložka MgO Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3
  Špecifikácia
  ( hmot.% )
  21,10
  +/- 0,40
  < 0,20 < 0,40 30,90
  +/- 0,50
  < 0,10

  5.2 Granulometria – zrnitosť

  Veľkosť zŕn
  ( mm )
  > 2,240 > 2,000       < 0,100
  Zostatok
  ( % )
  0,0 < 2,0       < 20,0

 6. Súvisiace predpisy a normy:
  Užívateľský manuál analyzátora OXFORD MDX 1000 – chemická analýza
  Užívateľský manuál prístroja METTLER TOLEDO LJ 16 – stanovenie vlhkosti
  Užívateľský manuál stroja na sitovú analýzu TYLER RX-29 RO-TAP mod.B
  EN 13 139 – Kamenivo do malty
  EN 932- 1 – Spôsob vzorkovania
  EN 932- 5 – Bežné skúšobné zariadenia a kalibrácia
  EN 933- 1 – Stanovenie zrnitosti
  EN 933- 3 – Index plochosti
  EN 933- 4 – Tvarový index
  EN 933-10 – Zrnitosť kamennej múčky
  STN ISO 3310-1 (25 9610) – Skúšobné sitá


 7. << návrat na sekciu produkty a služby


DOLOMIT NEKALCINOVANÝ 0 / 2 MM
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.