Dolkam Šuja - dolomit, dolomitovy kamen

   
     Cieľom rozvoja spoločnosti DOLKAM ŠUJA a.s. je pružná reakcia na uspokojovanie potrieb zákazníkov súčasných i potenciálnych v oblasti :

  • kvality výrobkov

  • ponuky sortimentu výrobkov

  • komplexnosti realizácie dodávok výrobkov podľa požiadaviek zákazníka

  • poradenstva pri riešení problémov zákazníka

Vybudovaný systém manažérstva kvality sa považuje za jeden zo základných nástrojov podporujúcich napĺňanie politiky spoločnosti a jeho rozvoj za prioritnú úlohu všetkých zamestnancov. Neustále sa zvyšujúca náročnosť zákazníkov bude určovať jeho ďalší rozvoj a zlepšovanie.


Cieľom spoločnosti je permanentné plnenie neustále sa zvyšujúcich očakávaní našich zákazníkov. Pre zabezpečenie tohto cieľa musia na základe efektívnych analýz údajov smerovať všetky činnosti organizačné, technické, výrobné i nevýrobné. Udržanie konkurencie schopnosti je možné dosiahnuť iba ich trvalým zdokonaľovaním.


Pozornosť manažmentu spoločnosti nie je zameraná iba na zákazníka, ale aj na vlastných zamestnancov. Základnou filozofiou je posilnenie vedomia spolupatričnosti zamestnancov k spoločnosti a spoluzodpovednosti za dosahované výsledky. Preto je dôležitou súčasťou politiky neustály proces výchovy a vzdelávania i sociálnej starostlivosti o nich. Významnou súčasťou uspokojovania potrieb zamestnancov je ich spravodlivé finančné odmeňovanie, ktoré zohľadňuje spolu s odbornými predpokladmi, kvalitou a kvantitou vykonanej práce aj mieru zodpovednosti a ochoty pri vykonávaní každodenných činností.
Súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti je záujem a snaha o trvalé dosahovanie výborných hospodársko-ekonomických výsledkov, ktoré sú základným predpokladom jej stability do budúcnosti. na ich báze je možné plánovať a realizovať technicko-investičný rozvoj spoločnosti vrátane zlepšovania životného a pracovného prostredia i zvyšovania spokojnosti zamestnancov.


PROFIL SPOLOČNOSTI
Dolkam Šuja, (c) 2006, vytvorilo MaM multimedia, s.r.o.