1
VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 73/L (ďalej aj ako Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 01.06.2022 o 11:00
hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanlte GmbH, o.z., na adrese Prievozská
4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok
B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „RVZ“).
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára,
za zapisovateľa Mgr. Lenku Košťálovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa
Maťaťu a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov
Mgr. Tomáša Šilháneka a Mgr. Mariu Gabriellu Manzone.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021 v
predloženom znení.
2
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2021 v predloženom znení.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
3
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2021 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti
za rok 2021 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2021 vo výške celkom 1 429 123 EUR sa rozdelí tak, že:
časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo ške 65 000 EUR sa pridelí do
Sociálneho fondu; a
zostávajúca časť zisku Spoločnosti za rok 2021 vo výške 1 364 123 EUR sa
pridelí do Účelového fondu.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
4
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK
OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793
813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu
pre Spoločnosť za rok 2022.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:
RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov predstavenstva
Spoločnosti Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum
narodenia: 11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko:
Sluneční 1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia:
27.5.1960, číslo pasu: 43669523, rodné číslo pridelené v Českej republike:
600527/2108 a Ing. Milana Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-
Oleško, Česká republika, dátum narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783,
rodné číslo pridelené v Českej republike: 620830/0967.
5
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 6 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7:
RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti
Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:
11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495, Ing. Jana Lejdara, bydlisko: Sluneční
1250, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, dátum narodenia: 27.5.1960,
číslo pasu: 43669523, rodčíslo pridelené v Českej republike: 600527/2108 a
Ing. Milana Schullera, bydlisko: V Kopci 19, 252 45 Březová-Oleško, Česká
republika, dátum narodenia: 30.08.1962, číslo pasu: 41681783, rodné číslo
pridelené v Českej republike: 620830/0967.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
6
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 7 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8:
RVZ určuje s okamžitou účinnosťou za predsedu predstavenstva Spoločnosti
Ing. Jozefa Maťaťu, bydlisko: Zábrehy 947/4A, 010 07 Žilina, dátum narodenia:
11.3.1954, rodné číslo: 540311/2495.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 8 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
7
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9:
RVZ odvoláva s okamžitou účinnosťou z funkcie členov dozornej rady
Spoločnosti Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15
Žilina, dátum narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího
Peřinu, bydlisko: Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum
narodenia: 18.4.1967, číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej
republike: 670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko:
Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia:
21.2.1952, číslo občianskeho preukazu: 207178003, rodné číslo pridelené
v Českej republike: 520221/051.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 9 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10:
RVZ volí s okamžitou účinnosťou do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti
Ing. Ondreja Popluhára, bydlisko: Mikovíniho 1187/21, 010 15 Žilina, dátum
narodenia: 9.11.1976, rodné číslo: 761109/8473, Ing. Jiřího Peřinu, bydlisko:
Na Obloucích 1561, 273 09 Kladno, Česká republika, dátum narodenia:
18.4.1967, číslo pasu: 42181748, rodné číslo pridelené v Českej republike:
670418/0670 a doc. Ing. Vladimíra Králíčeka CSc., bydlisko: Voskovcova 1658,
252 28 Černošice, Česká republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo
8
občianskeho preukazu: 207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike:
520221/051.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 10 v znení,
ktoré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11:
RVZ schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení zmluvu o výkone funkcie medzi Spoločnosťou
a zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Vladimírom
Králíčekom CSc., bydlisko: Voskovcova 1658, 252 28 Černošice, Česká
republika, dátum narodenia: 21.2.1952, číslo občianskeho preukazu:
207178003, rodné číslo pridelené v Českej republike: 520221/051, v znení,
ktoré navrhlo predstavenstvo Spoločnosti a ktoré tvorí prílohu zápisnice z RVZ.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 26.877
Údaj o pomernej častikladného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,13%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 26.877
9
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.877
Hlasy za návrh uznesenia predstavu100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto sledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 11 v znení,
ktoré bolo navrhnuté.