Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)
SPLNOMOCNENIE
na účasť na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
Dolupodpísaný splnomocniteľ:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ........................, dátum narodenia (len fyzická osoba): ...................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická
osoba): ................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocniteľ“)
ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-
publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 73/L (ďalej lenSpoločnosť“)
týmto udeľuje splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ....................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ......................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocnenec“),
aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:
2
1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:
a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**
b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **
Číslo účtu
cenných papie-
rov
Kde je účet cenných papierov vedený
(stačí názov člena centrálneho depozitá-
ra cenných papierov)
Počet akcií Spoloč-
nosti na účte cen-
ných papierov
**Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo
inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa
vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak
bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,
že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré Splnomocniteľ na tomto účte / týchto
účtoch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať
účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré
sa toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Spl-
nomocniteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito
pravidlami súhlasia.
a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom
valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. (ďalej aj
ako RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská
4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu
a bez akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie
a vysvetlenia, predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony,
ktoré je Splnomocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak
nie výlučne, podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Sloven-
skej republiky;
2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa
akékoľvek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo súvisiace
s úkonmi uvedenými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;
3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zá-
roveň členom dozornej rady Spoločnosti:
3
Bod programu ro-
kovania RVZ:
Pokyn:
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splno-
mocnenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec
oznámil Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Spl-
nomocniteľa ako akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozor-
nej rady Spoločnosti.
Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu
a udeliť jej akékoľvek oprávnenie, či jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré
mu bolo udelené.
Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná
a/alebo zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.
Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomoc-
nenia doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splno-
mocnencovho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa
týmto považujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi Slovenskej republiky.
V ................................., dňa .................................
Splnomocniteľ:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Podpis: .........................................................................
(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)
Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uve-
denom rozsahu prijímam.
Splnomocnenec:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Dátum prijatia splnomocnenia: .............................
Podpis: .........................................................................