rtAvnn PRE DsrAvENswA
spoLotNosrr
DoLKlt',tSujaa.s.
na rozdelenie
zisku
za rok
2O21
Predstavenstvo
spolotnosti
D O
L K A
M Suia
a.s., so sldlom
5uia,
015
01 Rajec,
Slovenskii republika,
ttO:
St
561
870,
zapisanej
v
Obchodnom registri
okresn6ho sridu
2ilina,
oddiel Sa, vlolka
E. 73lL
(dhtej
len
,,SpoloEnos$'),
v s*lade
s
S
192 ods' 1
zdkona
i,
513/1991 Zb,
Obchodn6ho
zdkonnika
v
platnom
zneni,
predkladii
riadnemu
valndmu
zhromaideniu
Spolodnosti, ktord
sa uskuto[ni
dila 01,06.2O22
o 11:00 hod'
v
sldle
spoloinosti
Schonherr Rechtsanwlilte
GmbH,
o.2., na
adrese
Prievozskd
4lA,
821
09 Bratislava,
Slovenskd republika
(v
objekte
Apollo
Business Center
II, blok
B, na
6.
poschodi)
v
zasadacej
miestnosti,
tento
n6vrh
na
rozdelenie
zisku
SpoloEnosti
za
rok
2021.
Predstavenstvo
Spolodnosti navrhuje,
aby
valnd
zhromaidenie
Spoloinosti
schvdlilo
rozdelenie
zisku
Spolotnosti za
rok 2021 nasledovne:
tistli zist<
SpoloEnosti
za rok
2O21
po
zdaneni,
vyk6zanli
v riadnej
individudlnej
tidtovnej
ziivierke za rok
2021
vo
vri5ke cetkom I
429
t23
EUR
sa rozdeli tak,
ie:
.
6as{
zisku
Spoloinosti za
rok 2021
vo
vfike 65 000
EUR
sa
prideli
do
Sociiilneho
fondu;
a
.
zostdvajrlca
dast'
zisku
Spolodnosti
za rok
2021
vo vf5ke I
364 123
EUR
sa
prideli
do
Utelov6ho
fondu,
V Suji
dfia 2L.o4-2o22
ffi
/
rng.
Jozef
Mathth
predsed
a
predstavenstva
Ing.
Jan
Lejdar
dlen
predstavenstva
Ing.
Milan
Schuller
6len
predstavenslva