Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2021
Súvaha ku dňu 31.12.2021 Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2021
v EUR
v EUR
Spolu majetok 12 247 942
Výroba 6 653 006
Pohľadávky za upísa
vlastné imanie
-
Výrobná spotreba 3 365 963
Neobežný majetok 5 535 722
Pridaná hodnota 3 287 043
Obežný majetok 6 709 167
Osobné náklady 829 450
Časové rozlíšenie 3 053
Dane a poplatky 84 870
Odpisy a opravné položky k
dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému
majetku
499 703
Spolu vlastné imanie a
záväzky
12 247 942
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
94 691
Zostatková cena predaného dl-
hodobého majetku
a predaného materiálu
92 401
Základné imanie 937 828
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
64 465
Ostatné náklady na hospodár-
sku činno
61 281
Kapitálové fondy 10 446
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
1 878 494
Fondy zo zisku 8 582 991
Finančné výnosy 2 377
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zda-
není
1 429 123
Finančné náklady 77 584
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
-
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
-75 207
Záväzky 1 279 941
Výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdane-
ním
1 803 287
Časové rozlíšenie 7 613
Daň z príjmov z bežnej činnosti 374 164
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po
zdanení
1 429 123