ÚDAJE A DOKUMENTY
UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Sloven-
ská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného du Žilina,
oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len Spoločnosť“) zvolalo riadne valné zhromaždenie
Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2022 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle
spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovensrepublika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledujúcim programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
(b) výročnej správy za rok 2021
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2021
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2021 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2021
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021
(b) výročnej správy za rok 2021
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2022
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť
za rok 2022
7. Odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti
8. Voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva Spo-
ločnosti
9. Odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti
10. Voľba členov dozornej rady Spoločnosti
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
12. Záver
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 29.05.2022.
Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 01.06.2022“.
Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253
kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré s akciami Spoločnosti spojené, bol
2
28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou
hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.
Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného progra-
mu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 01.06.2022“.
Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko
predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá
návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 01.06.2022“.
Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na
základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 01.06.2022“.
Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-
nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný
akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail
zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-
dostatočne určitý písomprejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom
je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie spl-
nomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať
pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa akcionára). Doručovanie
oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o
odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia pla-
tia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú)
adresu Spoločnosti.
Akcionár právo nahliadn do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021,
ako aj do zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady
Spoločnosti, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v
miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia
oznámenia o konaní RVZ do 01.06.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predsta-
venstva a dozornej rady Spoločnosti, prípadne jej zaslanie na ním uvedenú adresu na
svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý
zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech
Spoločnosti aspoň na jednu akciu Spoločnosti, právo vyžiadať si zaslanie kópie riad-
nej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 na svoj náklad a nebezpečenstvo na m
uvedenú adresu. Tieto práva si akcionár môže uplatnbuď písomne na adrese sídla Spo-
ločnosti alebo osobne v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská repub-
lika v miestnosti Kancelária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia
oznámenia o konaní RVZ do 01.06.2022 v čase od 8:00 do 12:00 hod..