Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 1/8
ZÁPISNICA O PRIEBEHU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného du Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 73/L (ďalej aj ako „Spoločno“), ktosa konalo dňa 07.06.2023 o 11:00 hod. (ďalej aj ako
RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2022
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022
a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2022
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2023
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok
2023
7. Záver
K bodu 1 programu RVZ
RVZ sa začalo o 11:00 hodine v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na
adrese Prievozs 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business
Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti po tom, čo bola v čase od 10:00 do
10:45 hod. na mieste konania RVZ vykonaná prezentácia akcionárov a spísa listina
prítomných akcionárov, ktorá tvorí neoddeliteľ súčasť tejto zápisnice. Oprávnenie konať
v mene, príp. zastupovať akcionárov na RVZ bolo overené nahliadnutím do výpisov
z obchodného registra akcionárov, splnomocnenca, preukazov totožnosti a plných mocí. RVZ
otvoril pán Ing. Jozef Maťaťa, ktorý oznámil, že bol predstavenstvom Spoločnosti povere
vedením RVZ do zvolenia predsedu RVZ. Ing. Jozef Maťaťa privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že RVZ bolo zvola v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami
Spoločnosti. Poverenie pána Ing. Jozefa Maťaťu predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ
do zvolenia predsedu RVZ tvorí neoddeliteľnú súčatejtopisnice.
Ing. Jozef Maťaťa uviedol, že rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 04.06.2023
a na základe nahliadnutia do listiny prítomných akcionárov skonštatoval, že sú prítomní
4 akcionári Spoločnosti, ktorým patrí spolu 27.064 kusov akcií Spoločnosti v menovitej hodnote
jednej akcie 33,193919 EUR. Súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov zodpovedá
898.360,223816 EUR, t.j. 95,79% základného imania Spoločnosti, a prítomní akcionári
disponujú celkovo 27.064 hlasmi.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 2/8
Ing. Jozef Maťaťa ďalej uviedol, že okrem akcionárov uvedených v listine prítomných akcionárov
na RVZ prítomní aj niektorí členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ako aj
niektorí ďalší účastníci.
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom oboznámil prítomných s programom RVZ a tiež informoval o
spôsobe hlasovania. V zmysle platných stanov Spoločnosti bude hlasovanie na RVZ verejné,
pokiaľ sa RVZ neuznesie na tajnom hlasovaní. Každý prítomný akcionár dostal pri zápise do
listiny prítomných hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je okrem iného uvedené číslo
uznesenia, ku ktorému sa daný hlasovací lístok vzťahuje, celkový počet hlasov akcionára
a možnosti hlasovania: „Za“, „Proti“ alebo „Zdržal sa“. Hlasovanie bude prebiehať tak, že po
prednese návrhu uznesenia a výzve na vyplnenie hlasovacích lístkov, akcionár na svojom
hlasovacom lístku, na ktorom je uvedečíslo uznesenia, o ktorom sa hlasuje, zakrúžkuje ním
zvolenú možnosť hlasovania - t.j. „Za“ ak chce hlasov za návrh uznesenia, „Proti“ ak chce
hlasovať proti návrhu uznesenia a „Zdržal sa“ ak sa chce zdrž hlasovania. Potom akcionár
hlasovací lístok podpíše a po výzve na hlasovanie ho zdvihne, čím vyjadrí ním zvolenú možno
hlasovania. Následne akcionár odovzdá tento podpísaný hlasovací lístok osobám poverem
ítaním hlasov. Ing. Jozef Maťaťa, resp. predseda RVZ, po jeho zvolení, následne oznámi
výsledok hlasovania prítomným.
Ing. Jozef Maťaťa ďalej prítomných akcionárov informoval, že v zmysle platných stanov
Spoločnosti ako aj príslušných ustanoveObchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
zne (ďalej len OBZ“), sa na schválenie uznesenia RVZ vyžaduje, aby za návrh uznesenia
hlasovala väčšina hlasov prítomných akcionárov, t.j. pri účasti akcionárov na dnešnom RVZ,
ktorí majú spolu 27.064 hlasov, to činí aspoň 13.533 hlasov.
K bodu 2 programu RVZ
Pán Ing. Jozef Maťaťa potom otvoril bod 2 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva
Spoločnosti, aby RVZ schválilo uznesenie č. 1, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára, za
zapisovateľa PhDr. Oľgu Song, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu a
Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša Šilháneka
a Mgr. Mariu Gabriellu Manzone.
Následne Ing. Jozef Maťaťa vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schvále predloženého návrhu uznesenia č. 1. Pán Ing. Maťaťa požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovací lístok k uzneseniu č. 1 a následne vyzval
akcionárov na hlasovanie.
Po skonče hlasovania a po sčíta hlasov vyhlásil Ing. Jozef Maťaťa výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 1.:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27.064
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 3/8
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania Ing. Jozef Maťaťa skonštatoval, že RVZ
schválilo uznesenie č. 1 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne Ing. Jozef Maťaťa odovzdal slovo zvolenému predsedovi RVZ, JUDr. Stanislavovi
Kovárovi.
K bodu 3 programu RVZ
Zvolený predseda RVZ, JUDr. Stanislav Kovár, potom otvoril bod 3 programu RVZ. V rámci
tohto bodu programu RVZ sa prerokov riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022,
výročná správa za rok 2022, ako aj ďalšie s nimi súvisiace dokumenty: správa nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022 konštatujúca, že predmetná účtov
závierka verne zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti v danom účtovnom období, dodatok
správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2022 konštatujúci, že účtovné
informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou, návrh na rozdelenie
zisku za rok 2022, a ďalej vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022, ako aj správa dozornej rady o výsledkoch
jej kontrolnej činnosti za rok 2022.
Predseda RVZ ďalej poukázal na to, že úplné znenia dokumentov, ktoré sa majú prerokovať
v rámci tohto bodu programu RVZ mohli akcionári získať osobne, resp. do nich mohli nahliadnuť
v sídle Spoločnosti a tieto úplné znenia dokumentov boli tiež uverejnené na internetovej stránke
Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možno sa s ich znením
dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie predložených dokumentov a uviedol, že
predstavenstvo, resp. dozorná rada Spoločnosti poskytne informácie k predloženým
dokumentom, ktoré sa majú prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy.
Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek položil nasledovné otázky:
1. Na klade akých kritérií boli finančné prostriedky Spoločnosti požičaspriaznenej osobe
Spoločnosti ? Konalo sa ohľadom tejto ležitosti výbero konanie ? Ak nie, prečo nebolo
uskutočnené výberové konanie ?
2. Skúmal audítor možné porušenie predpisov o transferovom oceňova? Podľa prítomného
akcionára pána Ing. Milana Hošeka totiž výška úrokovej sadzby pri predmetnej žičke
poskytnutej spriaznenej osobe Spoločnosti nie je na trhovej úrovni, čo znamená, že sa
daňový základ Spoločnosti znižuje o výnos, ktorý by jej plynul z úrokov na trhovej úrovni.
3. Kedy to pôžička vznikla, resp. kedy bola predmetná zmluva uzatvorená ? Na akú dobu
poskytla Spoločnosť finančné prostriedky svojej spriaznenej osobe? Aká je výška, resp.
spôsob počtu úrokov z tejto pôžičky ? A možnosti výpovede podľa zmluvy
o pôžičke ?
4. Spoločnosť finančné prostriedky vo výške presahujúcej 2.000.000 EUR. Kde tieto
finanč prostriedky uložené, t. j. v ktorých bankách a na akých účtoch, a prečo práve
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 4/8
tam ? uložené na bežných alebo termínovaných účtoch ? Koľko bankových účtov
Spoločnosť a a je úročenie na jednotlivých účtoch ?
5. Prítomný pán Ing. Milan Hošek ako akcionár Spoločnosti taktiež záujem o pôžičku od
Spoločnosti, za rovnakých podmienok ako pôžička poskytnutá spriaznenej osobe Lhoist
Coordination Center S.A.. Ako záruku vie pán Ing. Milan Hošek poskytnúť akcie Spoločnosti
alebo vie vydokladovať svoje príjmy. Je Spoločnosť ochotná poskytnúť mu takúto pôžičku ?
6. Na základe akých kritérií sa uujú ceny pri predaji výrobkov Spoločnosti spriazneným
osobám Spoločnosti zo skupiny Lhoist ?
7. Aké výhody umiestnenie akcií Spoločnosti na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných
papierov v Bratislave, a.s. ?
8. Uveďte aspoň jeden racionálny dôvod prečo Spoločnonevypláca dividendy ? Spoločnosť
každý rok zisk, peniaze na účte a teda neexistuje žiadny dôvod na nevyplatenie
dividend.
Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva Spoločnosti, odpovedal ohľadne vyššie
uvedených otázok akcionára Spoločnosti, pána Ing. Milana Hošeka, že takéto podrobné a
rozsiahle informácie požadova akcionárom nie je možné poskytnúť akcionárovi priamo na
RVZ, a preto tieto požadované informácie poskytne predstavenstvo Spoločnosti pánovi
Ing. Milanovi Hošekovi písomne, v zákonnej lehote. Keďže neboli prednesené žiadne ďalšie
pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu.
K bodu 4 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 4 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti,
aby RVZ schválilo uznesenie č. 2, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú vierku Spoločnosti za rok 2022 v
predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Následne predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, ozky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesežiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 2. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 2 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skonče hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 2:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,79 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavu0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavu0 % hlasov prítomných akcionárov.
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 5/8
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 2 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek k tomuto uzneseniu č. 2 podal protest a požiadal o jeho
zapísanie do zápisnice z RVZ. Obsah protestu akcionára pána Ing. Milana Hošeka je nasledovný:
Spoločnosť pravidelne dosahuje zisk, disponuje dostatkom finančných prostriedkov, a preto
neexistuje relevantný dôvod na nevyplatenie dividendy.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo
uznesenie č. 3, v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2022 v predloženom znení.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v prechádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schvále
predloženého návrhu uznesenia č. 3. Predseda RVZ požiadal akcionárov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 3 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skonče hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 3:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzda
platné hlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 3 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
Následne predseda RVZ predložil návrh predstavenstva Spoločnosti, aby RVZ schválilo
uznesenie č. 4, v nasledovnom znení:
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 6/8
Uznesenie č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2022 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti za
rok 2022 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2022 vo výške celkom 410 399 EUR sa rozdelí tak, že:
ča zisku Spoločnosti za rok 2022 vo výške 70 000 EUR sa pridelí do
Sociálneho fondu; a
zostávajúca čazisku Spoločnosti za rok 2022 vo ške 340 399 EUR sa pridelí
do Účelového fondu.
Predseda RVZ uviedol, že schválenie takéhoto uznesenia je podporené aj vyjadrením dozornej
rady Spoločnosti uvedeným v predchádzajúcom bode programu RVZ. Potom predseda RVZ
vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Keďže
neboli prednesežiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo sa k hlasovaniu o schválení
predloženého návrhu uznesenia č. 4. Predseda RVZ požiadal akciorov, aby vyplnili a podpísali
hlasovací lístok k uzneseniu č. 4 a následne vyzval akcionárov na hlasovanie.
Po skonče hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ sledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 4:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavu0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavu 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 4 v znení, ktoré bolo navrhnuté.
K bodu 5 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 5 programu RVZ a skonštatoval, že v rámci tohto bodu
programu RVZ sa prerokovať Podnikateľský mer na rok 2023 vypracova
predstavenstvom Spolnosti, ktorý predseda RVZ stručne predstavil. Predseda RVZ poukázal
na to, že úplné znenie tohto dokumentu mohli akcionári získ osobne, resp. do neho mohli
nahliadn v sídle Spoločnosti a toto úplné znenie dokumentu bolo tiež uverejne na
internetovej stránke Spoločnosti, v lehotách stanovených v OBZ a akcionári teda mali možno
sa s jeho znením dostatočne oboznámiť.
Následne predseda RVZ otvoril prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2023 a uviedol, že
predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie k predloženému dokumentu, ktorý sa
prerokovať v rámci tohto bodu programu RVZ. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby
predniesli ppadné pripomienky, otázky alebo návrhy. Prítomný akcionár pán Ing. Milan Hošek
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia D O L K A M Šuja a.s. zo dňa 07.06.2023 7/8
položil otázku, aké finančné vyhliadky Spoločnosti na rok 2023. Pán Ing. Jozef Maťaťa,
predseda predstavenstva, uviedol, že sa očakáva pokles zisku na cca 1/3 oproti
predchádzajúcemu roku. Predpokladá sa, že v roku 2023 sa vyťaží menej než
v predchádzajúcom roku. Náklady na ťažbu stúpajú a Spoločnosť stratila niekoľko odberateľov.
Prítom akcionár pán Ing. Milan Hošek položil otázku, ako to v súčasnosti vyzerá s cenami
energií, či sa stabilizovali. Pán Ing. Jozef Maťaťa, predseda predstavenstva, uviedol, že už
došlo ku stabilizácii cien energií, momentálne je však problém zohnať olej na vykurovanie pecí.
Po zodpovedaní pripomienok a otázok akcionárov, prešlo sa k ďalšiemu bodu programu.
K bodu 6 programu RVZ
Predseda RVZ potom otvoril bod 6 programu RVZ a predložil návrh predstavenstva Spoločnosti
založený na odporúčaní dozornej rady Spoločnosti vykonávajúcej činnosti výboru pre audit, aby
RVZ schválilo uznesenie č. 5 v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK OFFICES 1,
Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B,
ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu pre Spoločno za rok
2023.
Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné pripomienky,
otázky alebo návrhy. Keďže neboli prednesené žiadne pripomienky, otázky alebo návrhy, prešlo
sa k hlasovaniu o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5. Predseda RVZ požiadal
akcionárov, aby vyplnili a podpísali hlasovalístok k uzneseniu č. 5 a následne ich vyzval na
hlasovanie.
Po skonče hlasovania a po sčítaní hlasov vyhlásil predseda RVZ výsledok hlasovania
o schválení predloženého návrhu uznesenia č. 5:
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdaplatné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
platné hlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 185
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavu0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že RVZ schválilo
uznesenie č. 5 v znení, ktoré bolo navrhnuté.