1
VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika,
IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 73/L (ďalej aj ako Spoločnosť“), ktoré sa konalo a 07.06.2023 o
11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese
Prievozs 4/A, 821 09 Bratislava, Slovens republika (v objekte Apollo Business
Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti (ďalej aj ako „RVZ“).
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
RVZ volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Stanislava Kovára,
za zapisovateľa PhDr. Oľgu Song, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Maťaťu
a Ing. Ondreja Popluhára a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Tomáša
Šilháneka a Mgr. Mariu Gabriellu Manzone.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
plathlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 27.064
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 1 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022 v
predloženom znení.
2
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
plathlasy predstavujú: 95,79 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 2 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2022 v predloženom znení.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
plathlasy predstavujú: 95,79 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
3
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 3 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
RVZ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2022 nasledovne: čistý zisk Spoločnosti
za rok 2022 po zdanení, vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za
rok 2022 vo výške celkom 410 399 EUR sa rozdelí tak, že:
časť zisku Spoločnosti za rok 2022 vo výške 70 000 EUR sa pride do
Sociálneho fondu; a
zostávajúca ča zisku Spoločnosti za rok 2022 vo výške 340 399 EUR sa
pridelí do Účelového fondu.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
plathlasy predstavujú: 95,79 %
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 185
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 0
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 4 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:
RVZ schvaľuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom SKY PARK
OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793
813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
4
vložka číslo: 22257/B, ako audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu
pre Spoločnosť za rok 2023.
Výsledok hlasovania:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 27.064
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané
plathlasy predstavujú: 95,79%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 27.064
Počet hlasov za návrh uznesenia: 26.879
Hlasy za návrh uznesenia predstavujú 99,32 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0
Hlasy proti návrhu uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1
Počet hlasov, ktoré sa zdržali hlasovania: 185
Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0,68 % hlasov prítomných akcionárov.
Počet hlasov, ktorými sa nehlasovalo: 0
Hlasy, ktorými sa nehlasovalo, predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov.
Na základe tohto výsledku hlasovania RVZ schválilo uznesenie č. 5 v znení, kto-
ré bolo navrhnuté.