OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slo-
venská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žili-
na, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej aj ako Spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením
§ 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
OBZ“) a článkom XI. bodom 11.1 platných stanov Spoločnosti
zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti
ktoré sa bude konať dňa 07.06.2023 o 11:00 hod. (ďalej aj ako RVZ“) v sídle spoloč-
nosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasa-
dacej miestnosti, s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2022
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2022
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2023
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za
rok 2023
7. Záver
Rozhodujúcim dňom podľa § 156a OBZ a § 180 ods. 2 OBZ na uplatnenie práva akcio-
nára zúčastniť sa na RVZ, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia
a uplatňovať návrhy, resp. ďalších práv akcionára, je 04.06.2023.
Prezentácia akcionárov a zápis do listiny prítomných bude prebiehať v čase od 10:00
do 10:45 hod. v deň a na mieste konania RVZ. Pri prezentácii je potrebné predložiť:
i) Fyzická osoba, ktorá je akcionárom: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz
alebo cestovný pas);
ii) Fyzická osoba, ktorá je splnomocnencom: písomné splnomocnenie s úradne overe-
ným podpisom splnomocniteľa akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-
2
mocniteľa akcionára), platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný
pas) splnomocnenca;
iii) Právnická osoba, ktorá je akcionárom: pis z obchodného registra (originál alebo
úradne overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný
v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej
právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára
konať (originál alebo úradne overenú kópiu), a platný preukaz totožnosti (občiansky
preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
akcionára;
iv) Právnická osoba, ktorá je splnomocnencom: somné splnomocnenie s úradne overe-
ným podpisom splnomocniteľa akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splno-
mocniteľa akcionára), aktuálny výpis z obchodného registra (originál alebo úradne
overenú kópiu) splnomocnenca nie starší ako 3 mesiace, resp. ak nie je zapísaný
v obchodnom registri, predloží výpis z obdobného registra alebo doklad o svojej
právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomoc-
nenca konať (originál alebo úradne overenú kópiu) a platný preukaz totožnosti (ob-
čiansky preukaz alebo cestovný pas) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu splnomocnenca.
v) Akcionár, ktorý má akcie Spoločnosti držané prostredníctvom správcu držiaceho akcie
pre akcionára na držiteľskom účte správcu zriadenom podľa § 105a kona
č. 566/2001 Z.Z. o cenných papieroch v platnom znení, u centrálneho depozitára
cenných papierov, resp. splnomocnenec takéhoto akcionára, predloží okrem doku-
mentov uvedených vyššie aj písomné potvrdenie od správcu, že akcionár je majite-
ľom konkrétneho počtu akcií Spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte
správcu k dátumu rozhodujúceho dňa uvedenému vyššie.
Dokumenty uvedené v bodoch i) v) vyššie (s výnimkou preukazov totožnosti), sa mu-
sia pri prezentácii odovzdať osobe zabezpečujúcej zápis do listiny prítomných, pre účely
evidencie. Okrem preukazov totožnosti musia všetky predložené resp. doručené cudzoja-
zyčné dokumenty (s nimkou českého jazyka) obsahovať aj úradný preklad do sloven-
ského jazyka. Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.
Poučenia podľa § 184a OBZ:
(1) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.
(2) Akcionár právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí
Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy tak, ako je uvedené v § 180 ods. 1 OBZ.
Predstavenstvo Spoločnosti je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na
RVZ úplné a pravdi informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania
RVZ. Ak predstavenstvo Spoločnosti nie je schopné poskytnúť akcionárovi na RVZ úplnú
informáciu alebo ak o to akcionár na RVZ požiada, je predstavenstvo Spoločnosti povinné
poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ. Písominfor-
máciu zasiela predstavenstvo Spoločnosti akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju
poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Ak predstavenstvo Spoločnosti odmietne poskytnúť
informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva Spoločnosti po-
skytnúť požadovanú informáciu počas rokovania RVZ dozorná rada Spoločnosti. Pokiaľ
akcionárovi nie je poskytnupožadovaná informácia, resp. ak je poskytnutá informácia
neúplná, akcionár je oprávnený podať vrh na súd, ktorý rozhodne o povinnosti Spoloč-
nosti požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár
neuplatní do jedného mesiaca od konania RVZ, na ktorom požiadal predstavenstvo Spo-
3
ločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.
(3) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje naj-
menej 5 % základného imania, majú právo písomne požiadať, aby predstavenstvo Spo-
ločnosti zaradilo ním/nimi určenú záležitosť do programu rokovania RVZ a RVZ je povinné
túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ musí byť odô-
vodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia RVZ, inak sa RVZ nemusí takou-
to žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie ním/nimi určenej záležitosti bola doručená
po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, uverejní predstavenstvo Spoločnosti doplnenie
programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami Spoločnosti na
zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním RVZ. Ak takéto ozná-
menie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú ležitosť na pro-
gram rokovania RVZ len za účasti a so hlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Ak je
žiadosť o doplnenie programu rokovania RVZ doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred
konaním RVZ, je predstavenstvo Spoločnosti povinné oznámenie doplnenia programu
uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ.
(4) Akcionár sa zúčastňuje na RVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného spl-
nomocnenia podľa § 184 ods. 1 OBZ a § 190e OBZ. Podpis splnomocniteľa akcionára,
príp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, podpis osoby oprávnenej konať v mene spl-
nomocniteľa – akcionára, musí byť úradne overený.
Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými ak-
ciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní
hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prí-
tomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jed-
nému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovza každého takto
zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej
rady Spoločnosti; člen dozornej rady Spoločnosti však musí akcionárovi oznámiť etky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia
na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady Spoločnosti.
Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení
alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady Spoločnosti
ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac
ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť
jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov, pričom
splnomocnenie na zastúpenie akcionára za príslušný účet cenných papierov mudosta-
točne špecifikovať počet akcií Spoločnosti a príslušný účet cenných papierov akcionára,
na ktoré sa splnomocnenie vzťahuje.
K tomuto oznámeniu je pripojený vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktorý sa pri
hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca že použiť. Tento vzor tlačiva písomného
splnomocnenia je ti uverejnený na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti
www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-
nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný
akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail
zaslaný akcionárom musí obsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-
dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom je
vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie splno-
mocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať pri
prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa akci-
4
onára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa akcionára). Doručovanie ozná-
menia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o odvola-
splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastnebezpečenstvo a oznámenia platia za
doručené Spoločnosti ich doručením na vyššie uvedenú elektronic(e-mailovú) adre-
su Spoločnosti.
(5) Keďže stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa
§ 190a OBZ a ani účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom
elektronických prostriedkov podľa § 190d OBZ, akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní
na RVZ korešpondenčné hlasovanie a ani možnosť účasti a hlasovania prostredníctvom
elektronických prostriedkov.
(6) Úplné znenie materiálov, dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prero-
kúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ je možné získať osobne, resp. je možné
do nich nahliadnuť, v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republi-
ka, v miestnosti Kancelária ekonómky, v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia
tohto oznámenia o konaní RVZ do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
(7) Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 sm. c) e) OBZ, vrátane úplného znenia
dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného
zhromaždenia, vrhov uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ
a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa
nepredkladá návrh uznesenia a vzoru tlačiva písomného splnomocnenia, budú uverejnené
najmenej tridsať dpred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoloč-
nosti www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
(8) Elektronickým prostriedkom, prostredníctvom ktorého Spoločnosť uverejňuje infor-
mácie podľa osobitného predpisu je internet, t.j. internetová stránka (webové sídlo) Spo-
ločnosti www.dolkam.sk. Akákoľvek elektronická komunikácia so Spoločnosťou prebieha
prostredníctvom zaslania e-mailu na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti
dolkam@dolkam.sk.
Upozornenia pre akcionárov podľa § 192 ods. 1 OBZ:
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022 je akcionárom k dispozícii na nahliad-
nutie v sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti
Kancelária ekonómky, v pracovných och v období odo dňa uverejnenia tohto oznáme-
nia o konaRVZ do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod. a bude uverejnená naj-
menej tridsať dní pred konaním RVZ na internetovej stránke (webovom sídle) Spoločnosti
www.dolkam.sk v sekcii „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ a podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu
nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti aspoň na jednu akciu
Spoločnosti, právo vyžiadať si zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2022 na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si ak-
cionár môže uplatniť buď písomne na adrese sídla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spo-
ločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária eko-
nómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ
do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
Pretože Spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje riadnej individuálnej účtov-
nej závierky za rok 2022 sú súčasťou tohto oznámenia o konaní RVZ:
5
Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2022
Súvaha ku dňu 31.12.2022 Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2022
v EUR
v EUR
Spolu majetok 12 298 027
Výroba 5 539 381
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
-
Výrobná spotreba 3 661 403
Neobežný majetok 5 126 618
Pridaná hodnota 1 877 978
Obežný majetok 7 168 685
Osobné náklady 828 136
Časové rozlíšenie 2 724
Dane a poplatky 58 268
Odpisy a opravné položky k
dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému
majetku
496 372
Spolu vlastné imanie a
záväzky
12 298 027
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
116 680
Zostatková cena predaného dl-
hodobého majetku a predaného
materiálu
113 919
Základné imanie 937 828
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
133 114
Ostatné náklady na hospodár-
sku činnosť
38 233
Kapitálové fondy 10 446
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
592 844
Fondy zo zisku 9 947 113
Finančné výnosy 8 338
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení
410 399
Finančné náklady 60 554
Výsledok hospodárenia mi-
nulých rokov
-
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
-52 216
Záväzky 979 910
Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením
540 628
Časové rozlíšenie 12 331
Daň z príjmov z bežnej činnosti 130 229
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení
410 399
V Šuji, dňa 17.04.2023
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
6
Vzor splnomocnenia (prosím vyplniť čitateľne paličkovým písmom)
SPLNOMOCNENIE
na účasť na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s.
Dolupodpísaný splnomocniteľ:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ........................, dátum narodenia (len fyzická osoba): ...................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene akcionára (len právnická
osoba): ................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocniteľ“)
ako akcionár spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská re-
publika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 73/L (ďalej len „Spoločnosť“)
týmto udeľuje splnomocnenie
splnomocnencovi:
titul, meno, priezvisko / obchodné meno: .................................................................,
trvalé bydlisko / sídlo: .............................................................................................,
rodné číslo / IČO: ....................., dátum narodenia (len fyzická osoba): ......................,
číslo OP / pasu (len fyzická osoba): .........................................................................,
zápis v obchodnom registri prípadne v inom obdobnom registri (len právnická
osoba): .................................................................................................................,
(ďalej len „Splnomocnenec“),
aby Splnomocnenec ako riadny a splnomocnený zástupca Splnomocniteľa vykonával nasledovné:
7
1. zastupoval Splnomocniteľa vo vzťahu ku:
a) všetkým akciám Spoločnosti patriacim Splnomocniteľovi**
b) akciám Spoločnosti, ktoré má Splnomocniteľ na účte/účtoch cenných papierov: **
Číslo účtu
cenných papie-
rov
Kde je účet cenných papierov vedený
(stačí názov člena centrálneho depozitára
cenných papierov)
Počet akcií Spoloč-
nosti na účte cen-
ných papierov
**Nehodiace sa preškrtnite. V prípade, ak nebude preškrtnutá nehodiaca sa možnosť alebo
inak jednoznačne vybraná jedna z uvedených možností, platí možnosť 1.a) a splnomocnenie sa
vzťahuje na všetky akcie Spoločnosti patriace Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti. Ak
bude označená možnosť 1.b) a bol dostatočne špecifikovaný účet / účty cenných papierov, platí,
že splnomocnenie sa vzťahuje na všetky akcie, ktoré má Splnomocniteľ na tomto účte / týchto úč-
toch cenných papierov. V prípade, ak bude zvolená možnosť 1.b, je potrebné špecifikovať
účet/účty cenných papierov, na ktorom/ktorých má Splnomocniteľ akcie Spoločnosti a na ktoré sa
toto splnomocnenie vzťahuje; inak môže byť toto splnomocnenie neplatné ako neurčité. Splno-
mocniteľ a Splnomocnenec svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že s týmito pra-
vidlami súhlasia.
a to v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia ako akcionára Spoločnosti na riadnom
valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 07.06.2023 o 11:00 hod. (ďalej aj
ako „RVZ“) v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. po-
schodí) v zasadacej miestnosti, najmä, ale nie výlučne, aby na RVZ v plnom rozsahu a bez
akéhokoľvek obmedzenia vykonával hlasovacie práva, požadoval informácie a vysvetlenia,
predkladal a uplatňoval návrhy a vykonával akékoľvek a všetky ostatné úkony, ktoré je Splno-
mocniteľ ako akcionár Spoločnosti oprávnený vykonávať na RVZ, najmä, avšak nie výlučne,
podľa stanov Spoločnosti, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a/alebo podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky;
2. konal za a v mene, podpisoval za a v mene a/alebo robil za a v mene Splnomocniteľa akékoľ-
vek a všetky právne a/alebo akékoľvek iné úkony týkajúce sa a/alebo visiace s úkonmi uve-
denými v bode 1. vyššie, a to všetko aj v prípadoch, kedy je podľa všeobecne záväzných práv-
nych predpisov Slovenskej republiky potrebné osobitné splnomocnenie;
3. dodržiaval nasledovné konkrétne pokyny na hlasovanie, ak je Splnomocnenec zároveň členom
dozornej rady Spoločnosti:
8
Bod programu ro-
kovania RVZ:
Pokyn:
2.
4.
6.
V prípade, ak je Splnomocnenec členom dozornej rady Spoločnosti, Splnomocniteľ a Splnomoc-
nenec zároveň svojimi podpismi na tomto splnomocnení potvrdzujú, že Splnomocnenec oznámil
Splnomocniteľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie Splnomocniteľa ako
akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na RVZ členovi dozornej rady Spoločnosti.
Splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu a udeliť
jej akékoľvek oprávnenie, či jednotlivé alebo v celom rozsahu splnomocnenia, ktoré mu bolo
udelené.
Splnomocniteľ týmto potvrdzuje všetko a čokoľvek, čo Splnomocnenec právoplatne vykoná a/alebo
zariadi podľa a v súlade s týmto splnomocnením počas platnosti tohto splnomocnenia.
Toto splnomocnenie nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce, ústne i písomné, splnomocnenia
doteraz udelené Splnomocniteľom Splnomocnencovi vo veciach tvoriacich rozsah Splnomocnencov-
ho oprávnenia podľa tohto splnomocnenia, a takéto predchádzajúce splnomocnenia sa týmto pova-
žujú za odvolané a neplatné. Toto splnomocnenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi Slovenskej republiky.
V ................................., dňa .................................
Splnomocniteľ:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Podpis: .........................................................................
(nezabudnite, prosím, úradne overiť Váš podpis)
Súhlasím so svojím ustanovením za Splnomocnenca a toto splnomocnenie vo vyššie uvede-
nom rozsahu prijímam.
Splnomocnenec:
Meno, priezvisko / obchodné meno: ..........................................................................
Dátum prijatia splnomocnenia: .............................
Podpis: .........................................................................