Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky
spoločnosti D O L K A M Šuja a.s. za rok 2022
Súvaha ku dňu 31.12.2022
Výkaz ziskov a strát ku dňu 31.12.2022
v EUR
v EUR
Spolu majetok
12 298 027
Výroba
5 539 381
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
-
Výrobná spotreba
3 661 403
Neobežný majetok
5 126 618
Pridaná hodnota
1 877 978
Obežný majetok
7 168 685
Osobné náklady
828 136
Časové rozlíšenie
2 724
Dane a poplatky
58 268
Odpisy a opravné položky k
dlhodobému nehmotnému ma-
jetku a dlhodobému hmotnému
majetku
496 372
Spolu vlastné imanie a
záväzky
12 298 027
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
116 680
Zostatková cena predaného dl-
hodobého majetku
a predaného materiálu
113 919
Základné imanie
937 828
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
133 114
Ostatné náklady na hospodár-
sku činnosť
38 233
Kapitálové fondy
10 446
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
592 844
Fondy zo zisku
9 947 113
Finančné výnosy
8 338
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zda-
není
410 399
Finančné náklady
60 554
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
-
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
-52 216
Záväzky
979 910
Výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdane-
ním
540 628
Časové rozlíšenie
12 331
Daň z príjmov z bnej činnosti
130 229
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po
zdanení
410 399