ÚDAJE A DOKUMENTY
UVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
V SÚVISLOSTI S KONANÍM RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.
v súlade s § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predstavenstvo spoločnosti D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Sloven-
ská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného du Žilina,
oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len Spoločnosť“) zvolalo riadne valné zhromaždenie
Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2023 o 11:00 hod. (ďalej aj ako „RVZ“) v sídle
spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A,
821 09 Bratislava, Slovensrepublika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na
6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledujúcim programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2022
(d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2022
(e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok
2022 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
(g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2022
4. Schválenie:
(a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022
(b) výročnej správy za rok 2022
(c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
5. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2023
6. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť
za rok 2023
7. Záver
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 04.06.2023.
Oznámenie o konaní RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
Ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní RVZ bol celkový počet akcií Spoločnosti 28.253
kusov a celkový počet hlasovacích práv, ktoré s akciami Spoločnosti spojené, bol
28.253 hlasov. Hlasovacie právo patriace akcionárovi Spoločnosti sa riadi menovitou
hodnotou jeho akcií. Spoločnosť nemá vo svojom majetku žiadne vlastné akcie.
Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného progra-
mu rokovania RVZ je uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
2
Návrhy uznesení RVZ podľa jednotlivých bodov programu rokovania RVZ a stanovisko
predstavenstva ku každému bodu programu rokovania RVZ, ku ktorému sa nepredkladá
návrh uznesenia, sú uverejnené v tejto podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
Vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na
základe splnomocnenia je uverejnený v tejto podsekcii „RVZ 07.06.2023“.
Elektronický prostriedok, ktorým Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomoc-
nenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca je e-mail zaslaný
akcionárom na elektronickú (e-mailovú) adresu Spoločnosti dolkam@dolkam.sk. E-mail
zaslaný akcionárom muobsahovať ako prílohu vo formáte „pdf“ alebo „tiff“ naskenova-
dostatočne určitý písomný prejav vôle akcionára (ak je v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, tak aj s úradným prekladom do slovenského jazyka), ktorého obsahom
je vymenovanie splnomocnenca, zmena udeleného splnomocnenia alebo odvolanie spl-
nomocnenca. Týmto však nie je dotknutá povinnosť splnomocnenca predložiť a odovzdať
pri prezentácii písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
akcionára (resp. osoby/osôb konajúcich za splnomocniteľa akcionára). Doručovanie
oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia alebo o
odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia pla-
tia za doručené Spoločnosti až ich doručením na vyššie uvedenú elektronickú (e-mailovú)
adresu Spoločnosti.
Akcionár má právo nahliadnuť do riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 v
sídle Spoločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, v miestnosti Kance-
lária ekonómky v pracovných dňoch v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní
RVZ do 07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..
Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil ako zábezpeku na úhradu
nákladov s tým spojených záložné právo v prospech Spoločnosti asp na jednu akciu
Spoločnosti, právo vyžiadsi zaslanie kópie riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2022 na svoj klad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Toto právo si ak-
cionár môže uplatnbuď písomne na adrese dla Spoločnosti alebo osobne v sídle Spo-
ločnosti na adrese Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika v miestnosti Kancelária eko-
nómky v pracovných och v období odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní RVZ do
07.06.2023 v čase od 8:00 do 12:00 hod..